Tag Archives: ienākumu deklarācija

Kādos gadījumos aizpildāma gada ienākumu deklarācija?

Gada ienākumu deklarāciju par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem iesniedza tie Latvijas iedzīvotāji, kuri veikuši saimniecisko darbību. Tie ir individuālā uzņēmuma īpašnieki; tādi, kas izīrē savu īpašumu; zemnieku saimniecības īpašnieki; personas, kas guvušas ienākumus no profesionālās darbības. Arī rezidenti, kuri guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, iesniedza deklarāciju. Gada deklarācija bija jāaizpilda iedzīvotājiem, kuri guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, ienākumi bijuši no personiskās mantas pārdošanas). Ja personas bija guvušas ienākumus, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi, arī tādā gadījumā tām bija jāaizpilda 2015. gada ienākumu deklarācija, uzskaitot tajā ienākumus no kapitāla, ienākumus no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas. Tas bija jādara gadījumā, ja nodoklis nebija ieturēts ienākuma izmaksas vietā.

2016. gada deklarācijas iesniegšanas termiņš bija no 2016. gada 1. marta līdz 2016. gada 1. jūnijam. No š. g. 30. jūnija gada ienākumu deklarācijas varēs neiesniegt ārvalstīs strādājošie Latvijas Republikas rezidenti, jo Valsts ieņēmumu dienests informāciju par personas gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli patlaban jau saņem no Eiropas Savienības dalībvalstīm obligātās automātiskās informācijas apmaiņas sistēmas ietvaros, paskaidrots grozījumu anotācijā. Likumā noteiktais deklarēšanas atbrīvojums netiek attiecināts uz nodokļu maksātājiem, kas ienākumus gūst ne ES dalībvalstīs, arī gadījumos, kad ienākumi gūti valstīs, ar kurām ir noslēgtas konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu.

Ir gadījumi, kad nodokļa maksātājam gada ienākumu deklarācija obligāti nav jāiesniedz, bet viņa paša interesēs ir iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto nodokli. To iespējams izdarīt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un aizpildot attiecīgos deklarācijas pielikumus. Šobrīd vēl var atgūt pārmaksāto nodokli par 2013., 2014. un 2015. gadu. Pārmaksāto nodokli iespējams saņemt atpakaļ, ja taksācijas gada laikā ir bijuši likuma noteiktie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem; veikti ziedojumi un dāvinājumi; veiktas iemaksas privātajos pensiju fondos; apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam ar līdzekļu uzkrāšanu.

Advertisements